Đơn vị tổ chức

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA)

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp), an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công với đất nước và xã hội) trong phạm vi cả nước; thực hiện vai trò quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực công trong phạm vi lĩnh vực Bộ quản lý.

http://english.molisa.gov.vn/

 

Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ))

Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức xác định các nguyên tắc và khái niệm cơ bản đối với chính sách phát triển Đức. Trên cơ sở này, các chương trình và dự án hợp tác được phối hợp xây dựng với các nước đối tác và các tổ chức quốc tế.  Thỏa thuận Liên minh giữa các đảng trong chính phủ Đức hiện nay nêu rõ các lĩnh vực ưu tiên: giáo dục, y tế, phát triển nông thôn, quản lý chính quyền tốt và phát triển kinh tế bền vững trong chính sách phát triển Đức. Nguyên tắc chỉ đạo trong tất cả các hoạt động hợp tác của Đức là bảo vệ quyền con người và tăng cường quyền làm chủ và tự lực tại các nước đang phát triển. 

http://www.bmz.de/en/index.html

 

Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam

Chương trình cải thiện tính phù hợp và chất lượng Đào tạo nghề Việt Nam thông qua hỗ trợ các đối tác Việt Nam ở cấp độ tư vấn hệ thống, chính sách Dạy nghề và xây dựng năng lực. Các chủ đề trọng tâm là phát triển tiêu chuẩn Dạy nghề và đào tạo định hướng thực hành theo nhu cầu ngành công nghiệp. Mặt khác, các cơ sở Đào tạo nghề lựa chọn được hỗ trợ hiện đại hóa các khóa đào tạo theo nhu cầu của người sử dụng lao động, đào tạo nâng cao năng lực cho giáo viên lý thuyết và thực hành cũng như cán bộ quản lý. Ngoài ra, các hình thức hợp tác trong Đào tạo nghề, như Hợp tác Công Tư, cũng đang được thí điểm. Những kinh nghiệm này được áp dụng vào hoạt động tư vấn chính sách của chương trình, đem lại lợi ích cho Đổi mới Đào tạo nghề quốc gia tại Việt Nam.

http://www.tvet-vietnam.org/

News: http://www.tvet-vietnam.org/index.php/en/news