Các chủ đề của Hội nghị

Giáo dục kỹ thuật và Đào tạo nghề giúp người học tiếp tục phát triển năng lực chuyên môn và xã hội mà họ cần để theo đuổi thành thạo một nghề. Đào tạo nghề hướng tới nhu cầu của thị trường lao động sẽ giúp người học tìm được việc làm, tạo thu nhập và thoát khỏi vòng nghèo đói và phụ thuộc. Đào tạo nghề hướng cầu còn giúp củng cố nhân cách và gia tăng khả năng lựa chọn khi tham gia vào xã hội. Hơn nữa, mọi quốc gia đều cần những chuyên gia có năng lực nếu muốn đạt được mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. Hỗ trợ cho đào tạo nghề chỉ thành công khi nó hướng tới nhu cầu của người tham gia, và khi nó thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và xã hội để thiết lập các mô hình đào tạo hợp tác đào tạo nghề. Đào tạo nghề hướng thị trường lao động kết hợp học lý thuyết và thực hành giúp học viên tốt nghiệp được trang bị năng lực tối ưu. Cả đào tạo chính quy và không chính quy đều đòi hỏi sự chuyển giao kiến thức và kỹ năng thực hành để tạo thu nhập, đặc biệt đối với phần lớn thanh niên và người trưởng thành chịu thiệt thòi phải nuôi sống gia đình có thu nhập thấp, trong khu vực phi chính quy hay ở các vùng nông thôn.


Hội nghị sẽ đề cập đến các vấn đề liên quan và mối quan hệ chặt chẽ đối với việc tăng cường chất lượng Đào tạo nghề trong bối cảnh khu vực.

Chủ đề chính của các chuyên đề thảo luận sẽ là Tiêu chuẩn nghề – xây dựng và thiết lập các tiêu chuẩn Đào tạo nghề dựa theo đầu ra trong bối cảnh hội nhập ASEAN. 

Các chủ đề khác cũng sẽ được thảo luận là: 

Hợp tác với khu vực kinh tế – cải thiện thực tiễn và tính hướng cầu của Đào tạo nghề. 

Đội ngũ giáo viên Dạy nghề – xây dựng năng lực giáo viên Đào tạo nghề giúp họ hoàn thành vai trò quan trọng trong việc cung cấp Đào tạo nghề theo hướng cầu đạt chất lượng cao. 

Tài chính cho Đào tạo nghề – đảm bảo tính bền vững của tài chính cho Đào tạo nghề.