“Bảo đảm Chất lượng Dạy nghề”

Hội nghị khu vực về Đào tạo nghề năm 2014 tại Jakarta, Indonesia

serveImage.jpg

https://www.regional-tvet-conference-indonesia.org/